Pondelok, 21. apríl 2014 Meniny majú: Dnes: Ervín Zajtra: Slavomír
         Bratislava 10°C         Tatry 5°C         Košice 10°C

Bánovce nad Bebravou

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná

Rozhovor o učiteľskej profesii, o potrebách pedagógov, o súčasných očakávaniach smerujúcich zpoza školských lavíc.

Profesia učiteľa je predovšetkým poslaním. Je to psychicky náročná a zodpovedná práca. Ako ju vnímajú žiaci dnes ?

Práca učiteľa je, žiaľ, v dnešnej spoločnosti neocenená a nie je už tým, čo bývala. Musím konštatovať, že túto skutočnosť ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré môžu negatívne pôsobiť na učiteľa ako aj na prípadných záujemcov o pedagogickú profesiu. Deti sú veľmi vnímavé a kopírujú postoje a hodnotenia svojich rodičov i celej spoločnosti. Čiže, čím ďalej tým viac sa stretávame s nedocenením toho, čo pedagógovia svojim žiakom poskytujú. Samozrejme, že existujú aj žiaci, ktorí si svojich múdrych a láskavých pedagógov a ich prácu vážia.

Ako by sa postavenie pedagóga dalo zlepšiť?

Často sa zamýšľam nad tým, ako by sa dala naštartovať zmena súčasného stavu v školstve, ale určite to nebude jednoduché. Situácia neradostného postavenia pedagógov trvá už pomerne dlho a taktiež rehabilitácia pedagogickej profesie nebude krátkodobou záležitosťou, ak vôbec nastane. V prvom rade musí zmeniť pohľad a vzťah k tejto profesii štát. Nechcem byť materialistkou, ale dnes sa kvalita práce hodnotí hlavne po materiálnej stránke. A budúcich pedagógov, ktorí už počas štúdia prejavujú pre prácu učiteľa kvalitné predpoklady, súčasná úroveň platov nemôže vôbec motivovať. Dnes je v kurze napríklad štúdium informatiky. Nástupný plat sa v tejto profesii pohybuje okolo 1500 €. Pedagóg - informatik o takom niečom nemôže ani snívať. Preto mnohí dobrí učitelia po roku, dvoch, odchádzajú za lepším... A rovnako to je aj s učiteľmi cudzích jazykov.

Je pravdou, že v školskom prostredí začína prevládať feminizácia, pretože muži toto povolanie prestali považovať za atraktívne a kvalitne ohodnotené?

Tento problém netrápi len Slovensko, ale aj Európu a skoro celý svet. Nemusíme študovať štatistiky, stačí sa pozrieť do škôl, kde je mužov – učiteľov ako šafránu. A pritom mužský prvok v školstve je veľmi dôležitý! Problémom je, že žiaci v škole nemajú možnosť spoznávať popri ženskom aj komplementárny mužský pohľad. Pre život sú totiž oba rovnako dôležité. Nemyslím si, že toto povolanie muži považujú za málo atraktívne. Je to však žiaľ, opäť o peniazoch. Ak chce muž vykonávať profesiu učiteľa a finančne zabezpečiť svoju rodinu, musí si nájsť ďalšie zamestnanie.

Ktorými najvýraznejšími zmenami prešlo učiteľské povolanie za uplynulé storočie ?

Profesia učiteľa okrem zaujímavej histórie, bohatej tradície a nenahraditeľnosti medzi inými povolaniami, obsahuje viacero paradoxných javov. Jedným z nich je učiteľova schopnosť získavať a odovzdávať informácie svojim žiakom spôsobom akceptujúcim aktuálne spoločenské požiadavky. Zmena režimu zmenila aj tvár školstva. No a v dobe elektronického vzdelávania by malo byť samozrejmosťou efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v našom modernom edukačnom, vzdelávacom procese.

Aké očakávania majú žiaci od mladých pedagógov ? Sú podľa vás vzťahy medzi nimi uvoľnenejšie alebo stále platí, že učiteľ musí mať rešpekt?

Je prirodzené, že žiaci si želajú, aby ich učiteľ bol mladý a krásny, pamätáme si to všetci z našich študentských čias. Očakávajú totiž, že mladý učiteľ nebude prísny a bude lepšie chápať ich problémy i záľuby. Realita však býva často iná. Najpodstatnejšie sú osobnostné predpoklady pedagóga pre túto náročnú profesiu, nie vek. A tiež dobré vzťahy so žiakmi sú veľmi dôležité, bez ohľadu na prax pedagóga. Nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. Dôležité sú najmä preto, že podstatne zvyšujú šance učiteľov naplniť výchovné a vzdelávacie ciele, ktoré si v škole kladú. Ak má učiteľ  so žiakmi dobré vzťahy, je omnoho pravdepodobnejšie, že sa mu to podarí. Cieľom pedagóga je výchovne na žiakov pôsobiť, byť pre nich vzorom, usmerňovať ich, radiť im v konkrétnych životných situáciách, a preto sú dobré vzťahy so žiakmi nielen užitočným pomocníkom, ale priam nevyhnutnosťou. Ak žiaci svojho mladého či staršieho pedagóga neuznávajú, nerešpektujú a necítia sa v jeho spoločnosti príjemne, jeho výchovné rady im pôjdu jedným uchom dnu a druhým von. A rešpekt? Mal by ho prirodzene získať každý mladý pedagóg, pretože je súčasťou pedagogického majstrovstva. A k nemu treba pridať obyčajnú jednoduchú ľudskosť. Aby žiaci vedeli, že ich mladý či starý pedagóg im je nablízku, keď ho budú potrebovať...            -as-

Zdroj:EP

Množia sa krádeže a vlámania

Zlodeji idú predovšetkým po firmách a inštitúciách

Viac vlámaní a viac ukradnutých vecí zaevidovali policajti v okrese Bánovce nad Bebravou. Zlodejom ide predovšetkým o hotovosť, alkohol, stavebný materiál. Nepohrdnú však ani mobilmi a náradím alebo naftou. Skrátka, za posledné tri mesiace sa ukradlo  čo sa dalo. ,,Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bánovciach nad Bebravou na základe vyhodnotenia bezpečnostnej situácie za prvé tri mesiace 2014, zaznamenalo zvýšený počet majetkovej trestnej činnosti a to hlavne krádeží vlámaním. Len za prvé tri mesiace roku 2014 zaznamenali na teritóriu služobného obvodu 17 skutkov krádeží vlámaním, čo je o 14 prípadov viac ako v roku 2013. Predmetom záujmu páchateľov sú hlavne finančná hotovosť, alkohol, cigarety, stavebný materiál, náradie, PHM, ako aj výpočtová technika, mobilné telefóny a pod. Páchatelia, ktorí svoju trestnú činnosť vykonávajú sofistikovaným spôsobom, sa zameriavajú hlavne na objekty potravín, obecné úrady, rodinné domy a v poslednom období hlavne na objekty súkromných firiem a ich prevádzky,“ povedal riaditeľ OR PZ SR v Bánovciach nad Bebravou, Miloš Šagát. ,,Z uvedeného dôvodu OR PZ SR žiada občanov, aby si tieto objekty zabezpečili fyzickou ochranou, strážnymi psami, technickými prostriedkami vyvedenými na SBS resp. políciu. Taktiež žiadame občanov aby boli všímaví, k svojmu okoliu a v prípade zistenia akýchkoľvek informácií smerujúcich k horeuvedenej trestnej činnosti oznamovali polícii,“ dodal.

Kontakty, kde je treba nahlásiť informácie, ktoré pomôžu  predísť vlámaniam a krádežiam

- tiesňové volanie PZ SR- 158,  MsP-159

- obvodné oddelenie PZ SRtel. 0961 21 3755

- osobne na stálej službe OR PZ SR Bánovce nad Bebravou,
Ul. Školská 769/27     -as-

Zdroj:EP

Deň otvorených dverí

Desiaty apríl 2014 patril na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) dňu otvorených dverí.

Po prvýkrát v Bánovciach nad Bebravou bolo toto podujatie určené pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia. Škola ponúka študijné programy na dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia, čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave, vrátane rigorózneho konania. Verejnosť mala príležitosť voľne a nezáväzne si prezrieť priestory Regionálno-informačného strediska v Bánovciach nad Bebravou, ako aj možnosť oboznámiť sa s jeho štruktúrou a aktivitami. Záujemcovia o štúdium  sa mohli oboznámiť so systémom konzultácií  a pozrieť  si knižničné priestory spojené s odborným výkladom. Okrem informácií o študijných programoch a podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch sa dozvedeli, aké sú možnosti študijného pobytu v zahraničí, o spolupráci s inštitúciami, ktoré pôsobia v praxi, či o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov realizovaných vysokou školou. V moderných priestoroch, kde prebiehaju konzultácie, samotní študenti a zamestnanci školy poskytovali informácie o možnostiach v rámci jednotlivých študijných programov, a takisto o podmienkach prijímacieho konania. Rektorka VŠEMvs, prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. sa vo svojich vystúpeniach a individuálnych konzultáciách venovala mladým ľuďom počas niekoľkých hodín. Podľa jej slov vznikla škola v roku 2004 na spoločenskú objednávku a v súčasnosti ju navštevuje cca 4 600 študentov. U každého, kto si podá prihlášku, prebehne prijímacie konanie, kde sa zohľadňujú výsledky z predchádzajúceho štúdia. V podstate však platí, že šancu dostane každý a záleží len na ňom, či ju využije, alebo sa rozhodne odísť a skončiť proces vzdelávania. ,,Ročne sa na škole podpíše približne 150 študentom rozhodnutie o skončení štúdia. Prioritou je, aby náš pedagogický zbor predovšetkým motivoval, a nie vyhadzoval zo skúšok. Dôležitým meradlom našej práce je uplatniteľnosť absolventov v praxi,“ dodala. Okrem nej sa dňa otvorených dverí zúčastnila i prorektorka, prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. ,,Dnes máme viac študentov, ktorí sa rozhodli pre doplnenie si vzdelania v rámci externého štúdia. Dá sa povedať, že pomer našich študentov je jedna tretina ku dvom v prospech externistov,“ uviedla. Súkromná vysoká škola sa prezentuje ako moderná inštitúcia, ktorá komunikuje so svojimi študentmi  predovšetkým elektronicky. Pojem elektronizácia štúdia zahŕňa digitálnu knižnicu, komunikáciu s vyučujúcimi a konzultantmi v rovine elektronickej pošty, digitalizáciu vzdelávacieho procesu a pod. Regionálne - informačné stredisko v Bánovciach nad Bebravou  má v budúcnosti ambíciu stať sa inštitúciou, ktorá bude taktiež zastrešovať celoživotné vzdelávanie formou seminárov a prednášok.           -as-

Zdroj:EP

Foto:EP

Najbližší program futbalistov

Majstrovstvo regiónu Západ, sobota 19. apríla o 16,00 h. Horná Nitra – Veľký Meder, o 18,00 h. Gabčíkovo – Galanta, nedeľa  o 16,00 h. Topolníky – Komárno, Neded – Palárikovo, Lednické Rovne – Trenčianske Stankovce, Domaniža – Beluša, Veľké Ludince – Jaslovské Bohunice, Nitra juniori – SPARTAK

IV. liga, sobota 19. apríla o 16,00 h. TEMPO – Križovany, Dolné Vestenice – Bošany, nedeľa o 16,00 h. Horné Obdokovce – Častkovce, Borčice – Holíč, Šimonovany – Kanianka, Prečín – Lehota pod Vtáčnikom, Trenčianske Teplice – Nová Dubnica, Modranka – Solčany

V. liga, sobota 19. apríla o 16,00 h. Lazany – Oslany, Ilava – Horovce, nedeľa o 11,00 h. Chocholná/Velčice – Zemianske Kostolany, o 16,00 h. Podolie – Horná Poruba, Malá Čausa – Nitrianske Pravno, Ladce – Veľké Uherce, Cígeľ – Kamenec pod Vtáčnikom, Trenčianska Turná – Stará Turá

Oblastné majstrovstvo, nedeľa 20. apríla o 11,00 h. Veľké Bielice – Sebedražie, o 16,00 h. Skačany – Veľký Klíž, Malinová – Nitrianske Rudno, Diviacka Nová Ves – Dežerice, Uhrovec – Opatovce nad Nitrou, Ráztočno – Pravenec, Chynorany – Rudnianska Lehota

I.trieda okresov BN + PE, sobota 19. apríla o 16,00 h. Pravotice – Biskupice, nedeľa o 11,00 h. Haláčovce/Otrhánky – Miezgovce, Zlatníky – Ostratice, o 16,00 h. Krásna Ves – Horná Ves, Nadlice – Brezolupy, Dvorec – Livinske Opatovce, Malá Hradná – Rybany

II. trieda, okres Bánovce n. B., sobota 19. apríla o 16,00 h. Žitná Radiša – Podlužany, nedeľa o 11,00 h. Ruskovce – Dežerice „B“, Horné Naštice – Nedašovce, o 16,00 h. Veľké Hoste – Prusy, Pečeňany – Kšinná, Veľké Držkovce – Šišov

II. trieda, okres Partizánske, nedeľa 20. apríla o 16,00 h. TEMPO „B“/Brodzany – Návojovce, Malé Kršteňany – Malé Bielice, Klátova Nová Ves – Malé Uherce, Žabokreky n. N. – Krásno, Radobica – Hradište, Veľké Kršteňany – Kolačno

Zdroj:EP

Hore na začiatok